Ostale stranice vesti

Povodom Svetskog dana srca

Apoteka Subotica

Uključivanje farmaceuta u servise prevencije kardiovaskularnih bolesti može da sačuva zdravlje, ljudske živote i novac

Preporuka od strane CPSTF - Community Preventive Services Task Force (Radna grupa za usluge prevencije u zajednici) je da se u zdravstveni sistem inkorporiraju intervencije farmaceuta u apotekama u lokalnoj zajednici vezane za prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB) jer se smatra da su troškovno opravdane (isplative) za budžet i da povećavaju adherencu pacijenata odnosno pridržavanje preporuka o lečenju koje je dao lekar i farmaceut.

Ovu radnu grupu je ustanovilo Odeljenje za zdravstvo i socijalne usluge 1996. u SAD sa zadatkom da pronalazi intervencije koje mogu da se sprovedu u lokalnoj zajednici, a doprineće dužini i kvalitetu života ljudi.

Osnovna uloga intervencija farmaceuta je da kroz razgovor sa pacijentom detektuje koje su postojeće prepreke za adherencu kod pacijenta. Kako bi se te barijere prevazišle, farmaceuti su razvili prilagođene metode koje su osim sesija razgovara podrazumevale i distribuciju kutijica za lekove, terapijske kartice sa kalendarom, pojačanu komunikaciju između farmaceuta i lekara iz primarne prakse, praćenjenje pacijenta, aplikacije za mobilne telefone.

Ova grupa je sprovela detaljan pregled čak 48 studija i donela zaključak da intervencije koje sprovode farmaceuti značajno utiču na to da se pacijenti pridržavaju propisane terapije i preporuka o lečenju, što je posebno važno kod osoba koje imaju faktore rizika za razvoj KVB - povišen holesterol, povišen krvni pritisak, dijabetes. Svi ovi pacijenti su već na određenoj terapiji i svakodnevno dolaze u apoteke. U praksi se pokazalo da intervencije farmaceuta mogu da utiču da se kod ovakvih pacijenata postigne kontrola nad krvnim pritiskom, što značajno smanjuje šanse za razvoj KVB i daljih komplikacija, koje bi zahtevale povećanje troška za lečenje, bilo da se radi o lekovima ili o medicinskim intervencijama i bolničkom lečenju.

Zaključak je da se šanse za uspostavljanje kontrole nad krvnim pritiskom povećavaju za čak 45 posto pacijenata kod kojih su primenjeni ovakve usluge u apoteci, u odnosu na pacijente koji nisu uzimali lekove na adekvatan način. Sve ovo vodi ka manjim šansama za dalji razvoj i pogoršanje kardiovaskularnih bolesti i šloga, a samim tim se smanjuju troškovi i za lekove koji bi se koristili za lečenje i troškovi za bolničko lečenje, što sve opterećuje budžet. Npr. kod pacijenata koji imaju visok holesterol a ne pridržavaju se terapije njih 26 posto će završiti na bolničkom lečenju.

Na ovaj način pokazano je da intervencije farmaceuta koje se sprovode kao deo aktivnosti u prevenciji kardiovaskularnih blesti u lokalnoj zajednici mogu značajno da umanje i troškove terapije i lečenja, što značajno smanjuje troškove u budžetu.

Preuzeto sa sajta Američkog udruženja farmaceuta APhA (American Pharmacists Association)

https://www.pharmacist.com/article/save-money-and-lives-involve-pharmacists-cardiovascular-disease-prevention-efforts-group