Ostale stranice vesti

Izmene i dopune Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova

Apoteka Subotica

Stupanjem na snagu izmena od 01. marta 2019. očekujemo da će i pacijenti sa akutnom terapijom moći u apotekama da podignu lekove iz svog e-kartona bez papirnog recepta, samo uz zdravstvenu knjižicu. Više pročitajte u nastavku teksta, preuzetog sa sajta www.farmkom.rs.

Pitanja i odgovore sa sajta Farmaceutske komore možete pogledati na linku:

FKS_Odgovori_MZ_recepti

Preuzeto sa sajta Farmaceutske komore Srbije

Izmene i dopune Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova objavljene su u „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018.

Navedene izmene se odnose na produženje roka za primenu ovog Pravilnika, i to:

  • od 1. marta 2019. godine u domovima zdravlja i zavodima za zdravstvenu zaštitu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: Plan mreže), drugim davaocima zdravstvenih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže i ustanovama socijalne zaštite, u kojima se propisuju lekovi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ugovorima zaključenim sa Republičkim fondom i apotekama sa kojima Republički fond ima zaključene ugovore radi pružanja usluge izdavanja lekova koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i za lekove koje pacijent plaća;
  • od 1. jula 2019. godine u domovima zdravlja u privatnoj svojini i privatnoj praksi i apotekama sa kojima Republički fond nema zaključene ugovore radi pružanja usluge propisivanja i izdavanja lekova;
  • od 1. januara 2020. godine u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže.
  • od 1. januara 2022. godine u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže.

 

Početak primene obaveze (član 11. stav 5. ovog Pravilnika), da kad se lek propisuje na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, lekar specijalista dostavlja medicinski izveštaj u elektronskoj formi lekaru koji propisuje lek u roku od 24 časa od prijema obaveštenja nakon čega se lek može preuzeti u apoteci, može biti odložen najviše do:

  • dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, znači do 13. novembra 2020. god., u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ugovorenim apotekama;
  • tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, znači do 13. novembra 2021. god., u zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i neugovorenim apotekama najkasnije po isteku.

 

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac i sadržina lekarskog recepta za lekove koji se upotrebljavaju u humanoj medicini a koji se izdaju uz lekarski recept, kao i način izdavanja i propisivanja lekova.

Pravilnikom se uvodi novi način propisivanja i izdavanja lekova, kao neobnovljivo i obnovljivo izdavanje, posredstvom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema sa rokovima primene koji su propisani u prelaznim i završnim odredbama ovog pravilnika.

Posebno je regulisana oblast propisivanja magistralnog leka.

Sastavni deo ovog pravilnika je Dobra praksa u propisivanju lekova, u skladu sa kojom bi lekari trebalo da postupaju prilikom propisivanja lekova.

Danom stupanja na snagu novog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova („Sl. list SRJ”, br. 1619/94, 22/1997 i 52/2002).